Home » คณะกรรมการชมรมฯ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการชมรมฯ ประจำปีการศึกษา 2560

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม

 

 

 

อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เกษม รัตนภิญโญพิทักษ์

อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยเพลง

นายจักรวุธ คงทรัพย์โสภา นายพิตติพล คันธวัฒน์ นายนิติ งามสมประเสริฐ

คณะกรรมการชมรมฯ ประจำปีการศึกษา 2560

ประธานชมรม:

นายศุภวิชญ์ อิทธินิรันดร

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4

รองประธานชมรม:

นางสาวมัทวัน สิทธิพรพันธ์

นิสิตคณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

เลขานุการ:

นายสิรวิชญ์ พงษ์ทองเมือง

นิสิตคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

 

เหรัญญิก:

นายพิริยะ พิริปุญโญ

นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 2

สารนิเทศ:

นางสาวมณีรัตน์ พลอยเพ็ชร์

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

พัสดุและปฏิคม:

นางสาวศศิพร ลิ่มทองนพคุณ

นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 3

บรรณารักษ์ดนตรีและประเมินผล:

นายสรชัช พนมชัยสว่าง

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

 

หัวหน้ากลุ่มเสียงโซปราโน:

นางสาวณชชญา ภูเวียง

นิสิตคณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

หัวหน้ากลุ่มเสียงอัลโต:

นางสาวอริยาภรณ์ นวลทอง

นิสิตคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

หัวหน้ากลุ่มเสียงเทนเนอร์:

นายณัชนนท์ ตัวลือ

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

หัวหน้ากลุ่มเสียงเบส:

นายภากร เตชะวิทยาศิลป์

นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 2