Home » คณะกรรมการชมรมฯ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการชมรมฯ ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม

อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เกษม รัตนภิญโญพิทักษ์

อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยเพลง

นายจักรวุธ คงทรัพย์โสภา นายพิตติพล คันธวัฒน์ นายนิติ งามสมประเสริฐ

ที่ปรึกษาพิเศษ​

นายเธียรดนัย เสริมบุญไพศาล

คณะกรรมการชมรมฯ ประจำปีการศึกษา 2561

ประธานชมรม:

นางสาวมณีรัตน์ พลอยเพ็ชร์

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

รองประธานชมรม:

นายณัฐนนท์ ตัวลือ

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

เลขานุการ:

นางสาวศศิพร ลิ่มทองนพคุณ

นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 4

 

เหรัญญิก:

นายสารัช อมรวิวัฒน์

นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 3

สารนิเทศ:

นางสาวมัทวัน สิทธิพรพันธ์

นิสิตคณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

พัสดุและปฏิคม:

นางสาวอริยาภรณ์ นวลทอง

นิสิตคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

บรรณารักษ์ดนตรีและประเมินผล:

นางสาวณชชญา ภูเวียง

นิสิตคณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

 

หัวหน้ากลุ่มเสียงโซปราโน:

นางสาวณัฐวลัย ภาคภากร

นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

หัวหน้ากลุ่มเสียงอัลโต:

นางสาวณัฐชนก กมลชัยพิสิฐ

นิสิตคณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

หัวหน้ากลุ่มเสียงเทนเนอร์:

นายอนุชิต ธนะศรีสืบวงศ์

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

หัวหน้ากลุ่มเสียงเบส:

นายน่านน้ำ ฐิตวัฒนะสกุล

นิสิตคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1